NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yakacak alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/465539

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kıratlıoğlu Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. 56 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842134548 - 3842132415

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@nevsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

62 Ton Fındık Kömürü, 24 Ton Ceviz Kömürü ve 2 Ton Kavak Odunu alınması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yakacak kömür ve odunun dağıtılması gereken birimler ve miktarlar aşağıda belirtilmiştir. Fındık Kömürü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 30 Ton Park ve Bahçeler Müdürlüğü 22 Ton Atık Su Arıtma Tesisi 10 Ton Ceviz Kömürü Park ve Bahçeler Müdürlüğü 10 Ton Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı 2 Ton İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Hal Servisi 12 Ton Kalorifer Tutuşturma Odunu Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1, 5 Ton Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı 0, 5 Ton

c) Teslim tarihleri

:

Alınacak miktarlar 2 (iki) eşit parçada alınacak olup; ilk teslimat sözleşme imzalanmasına müteakip 7 (yedi) takvim günü içerisinde yapılacaktır. İkinci teslimat ise idarenin yükleniciden talep etmesi halinde (sözlü ve/veya yazlı) talepten yine 7 (yedi) takvim günü içerisinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cami Cedid Mah. Belediye Cad. No: 73 Belediye Başkanlık Binası / Arşiv Bölümü

b) Tarihi ve saati

:

04.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cami Cedid Mah. Belediye Cad. No: 73 Belediye Başkanlık Binası / Arşiv Bölümüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.