Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

I.KISIM SPOR VE KONDİSYON ALETLERİ II.KISIM KARE VE PUZZLE KAUÇUK III. KISIM OYUN GRUBU YEDEK PARÇA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/456048

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842131065 - 3842122998

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@nevsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

I. Kısım 10 Kalem Malzeme Spor ve Kondisyon Aletleri, II. Kısım 4 Kalem Malzeme Kare ve Puzzle Kauçuk, III. Kısım15 Kalem Malzeme Oyun Grubu Yedek Parça
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposuna

c) Teslim tarihi

:

I.KISIM SPOR VE KONDİSYON ALETLERİ için, malzemeler sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde parça parça veya tamamı teslim edilecektir. II. KISIM KARE VE PUZZLE KAUÇUK için, teslimat sözleşme tarihinden itibaren ilk 20 (yirmi) takvim günü içerisinde her bir ürünün %50 si oranında teslimatın yapılmasıyla 40 (kırk) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. III. KISIM OYUN GRUBU YEDEK PARÇA için , malzemelerin tamamı sözleşme imzalanmasına müteakip 40 (kırk) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

18.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 III. KISIM OYUN GRUBU YEDEK PARÇA için, Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belge veya belgeler  istenilmektedir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

III. KISIM OYUN GRUBU YEDEK PARÇA için, 

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

II. KISIM KARE VE PUZZLE KAUÇUK İçin istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

1-UL94 Uluslararası Yanmazlık Standardı belgesi
2-DIN 4102/11998-05 ve TS 11900 EN 1399 Yanan sigaraya karşı dayanıklılık raporu
3-TS 2734 Antistatik değer uygunluğu
4-TS 659 A Uluslararası aşınma standardı raporları
5-TS EN ISO 527-4 Uluslararası çekme ve uzatma standardı
6-Ftalat Testi,

III. KISIM OYUN GRUBU YEDEK PARÇA  için istenilecek belgeler aşağıdaki gibidir.

1-TS 12427 ve 13578 Hizmet Yeterlilik Belgeleri.
2-TS EN 1176-1 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri - bölüm 1: Genel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri
3-TS EN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları (istenen salıncak modeli sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olması gereklidir)
4-TS EN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları (İhale dosyasındaki oyun gruplarının sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olması gereklidir.)
5-TS EN 71-3:2013+A1:2014:2014-12 Oyuncak güvenliği – Bölüm 3: Belirli Elementlerin Göçü

6-TS EN ISO 868 SHORE D, PLASTİK MALZEMESİ, 23°C-50%, 15sn Anma Sertliği Test rapor sonucu
7-TS EN 71-PART 3:2013+A1:2014 (TOKSİK AĞIR METALLER) Deneyi Olumlu Test Raporları

 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

II. KISIM KARE VE PUZZLE KAUÇUK için , Teklif sahiplerinin ihale gün ve saatinde teknik şartnamede belirtilen ürünlerden birer adet numune getirmeleri gerekmektedir. İhaleyi alan firma tüm ürünleri kabul edilen numune kalitesinde teslim edecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.