NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle  kiraya verilecektir.

2-İhale 18 Ekim 2019 Cuma  günü saat 14.00’da Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,

b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünden, Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi No:32 adresi yanında bulunan 2 adet büfeye ait şartname 500,00 TL, diğer yerlere ait şartname 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5-  Tahmini Bedel ;

S/N Adres Nevi M²si 1 Yıllık Kira Bedeli

1

Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi No:32 adresi yanında bulunan 2 adet büfe

Büfe

5,5 m² X 5,5 m²

 (2 adet büfe)

2,80 m² X 1,25 M² (WC)

30.000,00 TL

2

Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi yeni ATM yeri 9 adet kabin

ATM yeri

1 Adet kabin:

1.50 m² X 2,35 m² ebatında

 

1 Adet Kabin Kirası;

15.000,00 TL

3

Tapunun 36 pafta, 14 ada, 14 parselde bulunan 50 ve 51 nolu

2 adet işyeri

Balıkçı

50 nolu işyeri:32 m²

51 nolu işyeri:96 m²

 

10.000,00 TL

 6- 3 yıllık kira bedeli üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

7-İhaleyi alan 1. Yıl kira bedelini; 2019 yılı Kasım, Aralık ve 2020 yılı Ocak, Şubat aylarında 4 eşit taksitte ödeyecektir.Kira bedeli üzerinden % 18 KDV’yi Kasım ayında ödeyecektir.

8- İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.