NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/572430

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kıratlıoğlu Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. 56 50100 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842134548 - 3842132415

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@nevsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin 600.000 Litre Kurşunsuz benzin (95 oktan) 17.500 Litre 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü akaryakıt istasyonuna, ihtiyaç oldukça hafta içi mesai saatleri içerisinde yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 31.12.2020 tarihine kadar idarenin ihtiyacına göre teslimat yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Camii Cedit Mah. Belediye Cad. No:73 Merkez/ NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınacak Akaryakıt Dağıtım Yapma Lisans Belgelerini,

İstekliler; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğunu gösteren Bayilik Lisans Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini vermeleri zorunludur.

İstekliler; İstasyonlu akaryakıt bayisinin hangi akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ile sözleşmesi olduğunu belirtir belge ve bilgileri onaylı olarak ihale dosyasında bulunacaktır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cami Cedid Mah. Belediye Cad. No: 73 Belediye Başkanlık Binası / Arşiv Bölümüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.