T.C.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   

 

İlan Tutanağı        

Nevşehir İli Merkez İlçesi Güzelyurt Mahallesi K33-D-15-B-1-B pafta, 1705 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmanızın arka cephesinde bulunan istinat duvarının çökmesi sebebiyle;
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15.03.2021 tarihli rapor ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16.03.2021 tarihli raporda yıkılan istinat duvarının devamındaki kısmın mevcut haliyle can güvenliğini tehdit ettiği tespit edilmiştir.
 3194 Sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” İbaresi geçmektedir.

Konu ile ilgili acilen vakit kaybetmeden herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması için gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak enkazın kaldırılması, yıkılan kısmın devamındaki mevcut istinat duvarının can güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle gerekli tedbirler alınarak kaldırılması ve yeni istinat duvarının  30 ( otuz ) gün içerisinde yapılması gerekmektedir.
 

Aksi takdirde 3194 Sayılı İmar Kanunun 39.Maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
 

Yukarıda bahsi geçen hususlar için yapı sahiplerinin bizzat kendilerine tebligat yapılamaması sebebiyle 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince Belediyemiz internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilmektedir.

 

Askıya Çıkış Tarihi: 12.04.2021

Askıdan İniş Tarihi: 12.05.2021