Mehmet SAVRAN

1974 Nevşehir doğumlu
Evli ve 1 çocuk babası
Tıp Fakültesi Mezunu Nevşehir Belediye Başkanı

Abdurrahman GÜNDÜZ

1954Nevşehir doğumlu
Evli beş çocuk babası
Üniversite mezunu
Emekli Öğretmen

Ahmet AĞIR

1975 Nevşehir doğumlu Evli üç çocuk babası Üniversite mezunu Eczacı

Ahmet DOLAŞMAZ

1988 Nevşehir doğumlu Evli iki çocuk babası Üniversite mezunu İşletmeci

Ayşe BİLGİÇ

1992 Nevşehir doğumlu Bekar Üniversite mezunu Öğretmen

Bektaş DEMİR

1968 Avanos doğumlu Ortaokul mezunu Esnaf

Coşkun KIRTIL

1963 Nevşehir doğumlu
Evli iki çocuk babası Üniversite mezunu Turizm

Erhan KARTAL

1982 Nevşehir doğumlu Lise mezunu Esnaf

Ersan ERKUT

1971 Nevşehir doğumlu Evli Üniversite mezunu Mali Müşavir

Esat ÖZALTIN

1970 Nevşehir doğumlu Lise mezunu İşletmeci

Esma BAYDEMİR

1992 Nevşehir doğumlu Bekar Üniversite mezunu Çevre Mühendisi

Furkan TÜRKER

1991 Nevşehir doğumlu Evli 
Üniversite mezunu Mesleği İnşaat Mühendisi

Gürbüz PINARBAŞI

1961 Nevşehir doğumlu Evli üç çocuk babası Ortaokul mezunu Mesleği Sanayici

Hamza KÖYBAŞI

1977 Nevşehir doğumlu Lise Mezunu İşletmeci

Hasan DAĞASLAN

1958 Nevşehir doğumlu Evli Üniversite mezunu Kuyumcu

Hüseyin ÇAKIR

1973 Alacaşar doğumlu Evli üç çocuk babası Lise mezunu
Yönetici

Hüseyin DALDİKEN

1961 Nevşehir doğumlu İlkokul mezunu İşletmeci

Kadir MUMYAKAN

1981 Nevşehir doğumlu evli 3 çocuk babası lise mezunu Mesleği Madencilik

Mustafa Gürcan EZİLMEZ

1971 Nevşehir doğumlu Evli iki çocuk babası İlkokul mezunu
Mesleği Erkek Kuaförü

Nafiz DİRİKOÇ

1994 Nevşehir doğumlu Evli bir çocuk babası Üniversite mezunu Avukat

Nazmiye CERAN

1986 Nevşehir doğumlu Bekar
Üniversite mezunu Diyetisyen

Nevin YAPAKCI

1989 Nevşehir Doğumlu Bekar Üniversite Mezunu Jeoloji Mühendisi

Nuray ŞENTÜRK

1981 Ürgüp doğumlu Evli üç çocuk annesi Üniversite mezunu Doktor

Özer Hasan DURU

1980 Nevşehir doğumlu Evli iki çocuk babası Üniversite mezunu Avukat

Özge İĞDECİ ESEN

1993 Nevşehir doğumlu Üniversite mezunu Avukat

Salih TÜRKÇÜ

1978 Nevşehir doğumlu Evli 2 çocuk babası Lise mezunu Esnaf

Selçuk TEKELİ

1980 Nevşehir doğumlu Evli iki çocuk babası Üniversite mezunu Avukat

Tuğran PASLANMAZ

1974 Nevşehir doğumlu Evli iki çocuk babası Üniversite mezunu Mesleği Diş Hekimi

Tülay CEVİZ

1960 Avanos doğumlu Evli iki çocuk annesi Üniversite mezunu Emekli

Ünal KALFAOĞLU

1963 Nevşehir doğumlu Evli 2 çocuk babası Üniversite mezunu İnşaat Mühendisi

Yaşar USALAN

Emekli ve İşletmeci

Yavuz AKKUŞ

1968 Gülşehir doğumlu Evli üç çocuk babası İlkokul mezunu Esnaf

Not: Liste Alfabetik Sıraya Göre Sıralanmıştır.

 

Belediye Meclisi

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

 

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

    b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

    c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 m

   d.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

    d) Borçlanmaya karar vermek.

    e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

    f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

   g) Şartlı bağışları kabul etmek.

   h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

    i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

    j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

   k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

   l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

 m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

  n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

  o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

  p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

  r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

 s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

  t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

  u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.