Rasim ARI

Nevşehir Belediye Başkanı

Yasemin ÇÖLOĞLU ONGU

Emekli

Zafer YALÇIN

İngilizce Öğretmeni

Memiş APAÇIK

Esnaf

Ömer YASAKÇI

Turizmci

Murat PASTUTMAZ

Turizmci

Kasım KAYNAR

İş İnsanı

Gürbüz İLBULAN

Esnaf

Ayşe ARI

Hasan ÖZPAMUK

Esnaf

Hilal UÇAR

Çevre Mühendisi

Furkan AVŞAR

Esnaf

Şervan SANCAK

Finansçı

Hakan USALAN

İşletmeci

Hasan İLER

Veli KIRŞEHİRLİ

Hasan Hüseyin BERBER

Beyhan KESEKÇİ

Ev Hanımı

Nejat KULAK

Emekli (Öğretmen)

Ahmet AĞIR

Eczacı

Abdulsamet UZER

Sarraf

Yasin İNANIR

Esnaf

Taner GÜVEN

Esnaf

Ali Rıza KALCI

Turizmci

Aydın BAŞOL

İş İnsanı

Hacı GÜNGÖR

İş İnsanı

Hülya BELİRİR

Ev Hanımı

Ercan Şaban KOLAYBULAN

Esnaf

Gülhan KARTAL

Resim Öğretmeni

Gülce DİRLİK

Mustafa Ayhan AKÇALI

Sürücü Kursu Sahibi

Sercan KAYA

İnşaat Mühendisi

 

Belediye Meclisi

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

 

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

    b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

    c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 m

   d.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

    d) Borçlanmaya karar vermek.

    e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

    f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

   g) Şartlı bağışları kabul etmek.

   h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

    i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

    j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

   k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

   l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

 m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

  n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

  o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

  p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

  r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

 s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

  t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

  u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.